One Storage|迷你仓|储存技巧|如何存放艺术品

迷你仓 - 储存技巧 - 如何存放艺术品

 

储存技巧。如何存放艺术品?艺术品是你的心头爱和长线投资,要找到一个安全的地方来储放和保存它们是很重要的。需要准备的物料 家俬抛光剂 清洁布 皮革护理剂 工具(电钻,螺丝刀之类) 储存箱 防水标签 泡泡纸 标记 第1步:建立目录清单 为核对起见,写一份存货清单,保护你的投资,以防损坏。你的清单应包含每件物品的名称(即古董花瓶)以及任何其他可识别的东西。为每件古董拍照,与你的清单一起放到迷你仓时,可以以滋识别。古董表 第2步:清洁和处理每件物品。在存放之前,通过清洁和处理每件艺术品来防止灰尘和碎屑-并保护脆弱的织物,如皮革-。你应该擦拭所有的东西,包括金属,以防污垢侵害和以防损坏,准备好才放入迷你仓。你还应用特定的皮革护理剂处理皮革物品,并家俬抛光剂喷洒木制物品,以作长线防护。古董家俬 第3步:拆开脆弱或沉重的家私。易碎或过重的家俬经常难以移动,更容易损坏。在存放前将这些类型的物品拆解,以防止潜在的破损,划痕或其他损坏。只要确保将所有组装件(如螺丝和螺栓)放在胶袋中,并贴在物品的底部,处理好才准备放到迷你仓。古董包装 第4步:小心翼翼地将艺术品包装到储物箱中。要外小心,用气泡膜包好每件艺术品,以防损坏。包好后,将每件艺术品放入一个坚固的储存箱中-胶箱是一个特别好的选择,不要过度包装每个储放箱,因为它可能会导致裂开和破损。另外,最好买一些专门用于保护艺术品的储放箱。当你把所有东西都包好了,在运到迷你仓之前,用防水标签和记号笔清楚地标注里面的东西。温度湿度控制的迷你仓 第5步:寻找安全的迷你仓品牌。额外空间储放利用先进的安全措施,只是这样的储放需求,所以一定要寻找一个自我储放位置,有一个或多个以下功能。 CCTV摄像头 电子门锁,拍卡进出 独立警报系统 走火通道(适用于多层设施)。大楼保安。有湿度控制的迷你仓 第六步:租一个有温度湿度控制的仓库。极端的热和冷可以破坏室内装修,油漆,木材,金属和其他材料。在额外的仓库空间,有了温度湿度控制的迷你仓,更容易减低艺术品达到破坏性温度的影响。这种便利的设施使你的迷你仓始终保持在20余度之间,为你的心爱物品提供安心保护。如若想查询更多关于迷你仓租赁的问题,请点击这里迷你仓查询

One Storage迷你仓租赁查询

柴灣迷你倉|小西灣迷你倉|黃竹坑迷你倉|新蒲崗迷你倉|油塘迷你倉|葵涌迷你倉|葵興迷你倉|葵芳迷你倉|荃灣迷你倉|青衣迷你倉|火炭迷你倉|屯門迷你倉|油塘迷你倉|onestorage|迷你倉最新資訊|迷你倉常見問題|迷你倉租賃|遵從最新消防指引|樂器|搬屋|Studio|工廈|擺貨|文件|倉庫|箱櫃|暫存|短租|服務|儲物|Gunpla|高達|氣槍|玩具|模型|單車|轉季|舊書|Lego|斷捨離|衫褲|裙鞋|onestorage.com.hk
柴灣迷你倉|小西灣迷你倉|黃竹坑迷你倉|新蒲崗迷你倉|油塘迷你倉|葵涌迷你倉|葵興迷你倉|葵芳迷你倉|荃灣迷你倉|青衣迷你倉|火炭迷你倉|屯門迷你倉|油塘迷你倉|onestorage|迷你倉最新資訊|迷你倉常見問題|迷你倉租賃|遵從最新消防指引|樂器|搬屋|Studio|工廈|擺貨|文件|倉庫|箱櫃|暫存|短租|服務|儲物|Gunpla|高達|氣槍|玩具|模型|單車|轉季|舊書|Lego|斷捨離|衫褲|裙鞋|onestorage.com.hk
柴灣迷你倉|小西灣迷你倉|黃竹坑迷你倉|新蒲崗迷你倉|油塘迷你倉|葵涌迷你倉|葵興迷你倉|葵芳迷你倉|荃灣迷你倉|青衣迷你倉|火炭迷你倉|屯門迷你倉|油塘迷你倉|onestorage|迷你倉最新資訊|迷你倉常見問題|迷你倉租賃|遵從最新消防指引|樂器|搬屋|Studio|工廈|擺貨|文件|倉庫|箱櫃|暫存|短租|服務|儲物|Gunpla|高達|氣槍|玩具|模型|單車|轉季|舊書|Lego|斷捨離|衫褲|裙鞋|onestorage.com.hk